Grupa Gaming Factory z rekordowym wynikiem operacyjnym

Grupa Gaming Factory SA, działająca w segmencie produkcji i wydawnictwa gier na PC i konsole, osiągnęła rekordowe wyniki finansowe w 2020 roku. Od stycznia do grudnia skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2,86 mln zł  wobec 1,17 mln zł w 2019 roku. EBITDA, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych, stanowi 1,41 mln zł, co oznacza dziesięciokrotny wzrost r/r.

W raportowanym okresie największe przełożenie na znaczący wzrost zysków z działalności operacyjnej Grupy miały wpływy ze sprzedaży gier na Nintendo Switch, i PC, a także pierwsze premiery na Xbox One. Premiery ważniejszych tytułów z autorskiego portfolio studia są zaplanowane na 2021 rok.  Gaming Factory w marcu br. podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej, zgodnie z którą zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości od 30 do 75 proc. zysku netto, wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

– Rok 2020 był dla nas bardzo pracowity, co znajduje odzwierciedlenie w rekordowych wynikach finansowych Grupy Gaming Factory. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1,41  mln. zł wobec 0,12 mln zł w 2019 r. Jest to związane z większą liczbą gier dostępnych w sprzedaży oraz wpływami z nowych zleceń, pozyskanymi m.in. przez spółki zależne. W ubiegłym roku przełomowym momentem w historii spółki był debiut na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Środki pozyskane w ramach emisji akcji, która poprzedziła debiut, pozwoliły nam na zbudowanie solidnych fundamentów finansowych i organizacyjnych. To natomiast zaowocowało rozpoczęciem produkcji gier o większym potencjale sprzedażowym niż nasze dotychczasowe projekty – mówi Mateusz Adamkiewicz, prezes zarządu Gaming Factory SA.

Konsekwentna realizacja strategii rozwoju Grupy obejmowała pracę nad autorskimi produkcjami i rozbudową wewnętrznego działu wydawniczego

Najważniejszym źródłem przychodu operacyjnego, który w 2020 roku przekroczył 2,86 mln zł, pozostają wpływy z dystrybucji gier na konsolę Nintendo Switch. Obecnie, w regularnej sprzedaży jest 39 gier i niemal dwa razy tyle produktów, w których przychodach partycypuje Black Rose Projects sp. z o.o., jeden z podmiotów wchodzący w skład Grupy Gaming Factory S.A.

W 2020 roku studio zaprezentowało kilka premier z własnego portfolio wydawniczego. Gracze mogli zagrać w Bug Academy (PC, Xbox, NS), Commander ’85 (PC, Xbox), Gallic Wars: Battle Simulator (STEAM), Bouncy Bob 2 (Xbox) oraz Pangeon (PC, Xbox, NS). Spółka podpisała również umowy na produkcję prawie 10 nowych tytułów na PC.

Zgodnie z przyjęta Polityką dywidendową zarząd zamierza przedłożyć  Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 30 do 75 proc. zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za 2020 rok.

– Naszym celem jest zrównoważony rozwój, oparty o wydawanie nisko i średnio-budżetowych gier w wersjach na PC i konsole, wśród których do końca 2022 roku uwzględniliśmy około 30 produkcji własnych, które docelowo będą portowane również na konsole w ramach naszej Grupy kapitałowej. Stawiamy na tytuły o zróżnicowanej tematyce, skierowane do szerokiego grona odbiorów, m.in. symulatory, horrory, builder-y, FPS-y czy tycoon. – mówi Mateusz Adamkiewicz. – Priorytetem jest dla nas ukończenie aktualnie prowadzonych projektów. Każda kolejna wydana gra buduje społeczność wokół Gaming Factory i pozwala na wzmocnienie działań marketingowo-wydawniczych. Spodziewam się około 10 premier w tym roku, z czego 6-7 powinno nastąpić na przełomie II i III kwartału. Szczególnego potencjału sprzedażowego upatruję w tytułach We Are Legion: Rome oraz Dreamhouse: The Game i Dinos Reborn, które będą plasowane w wyższym niż nasze dotychczasowe produkty segmencie rynkowym – dodaje.

Wśród istotnych zdarzeń operacyjnych w Gaming Factory, które miały miejsce w 2020 roku, było przeprowadzenie publicznej oferty akcji, w ramach której studio pozyskało ponad 17 mln zł na dalszy rozwój. Środki te były zablokowane do momentu rejestracji emisji akcji serii E i zostały uwolnione po 29 grudnia 2020 roku, tj. po rejestracji podwyższenia jej kapitału zakładowego w KRS.

– Tempo prac nad niektórymi projektami zostało spowolnione przez przeciągający się proces rejestracji emisji akcji serii E w KRS. Niemiej jednak bieżące wpływy ze sprzedaży gier oraz zbycie części posiadanych aktywów finansowych, pozwoliły na wzmocnienie zespołów produkcyjnych i podpisanie kilku istotnych umów – mówi Mateusz Adamkiewicz, prezes Gaming Factory.

W 2021 roku Grupa planuje wydać pierwsze tytuły własne oraz pozyskane zewnętrzne licencje na konsolę PlayStation 4, a także gry przystosowane do technologii Virtual Reality. Pozostałe cele są zbieżne z dotychczas realizowaną strategią. Harmonogram na lata 2021-2022 zakłada około 30 premier.

Dodaj komentarz